Plaanilise ravi järjekorra pidamise nõuded

1. Plaanilise ravi järjekorra reeglid on kehtestatud tulenevalt Tervishoiuteenuste korraldamise seadusest ja Eesti Haigekassaga sõlmitud ravi rahastamise lepingust.

2. Ravijärjekorra pidamise nõuete aluseks on Sotsiaalministri 21.08.2008.a. määrus nr 46: Tervishoiuteenuse kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded.

3. Haigla osutab tervishoiuteenust ravijärjekorra alusel juhul, kui puudub võimalus osutada tervishoiuteenust koheselt ning teenuse osutamise edasilükkamine ei põhjusta patsiendi terviseseisundi halvenemist ega halvenda haiguse hilisemat prognoosi.

4. Ravijärjekorda registreeritud patsient saab vajaliku tervishoiuteenuse minimaalse aja jooksul, kusjuures samasuguse meditsiinilise vajadusega patsientidele osutatakse tervishoiuteenust samasugustel tingimustel ja tervishoiuteenuse saamiseks. Kindlaksmääratud aeg sõltub tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest.

5. Patsientidele on nähtavas kohas (haigla polikliiniku registratuuris) välja pandud vastuvõtuaegade teave erialade kaupa; on olemas info väljaspool vastuvõtuaega ööpäevaringselt osutatava vältimatu abi saamise kohta; lisaks on Eesti Haigekassa Tartu osakonna, Terviseameti ja Jõgeva maavanema kontaktandmed, juhul kui patsient tahab väljendada rahulolematust tervishoiuteenuse kättesaadavuse osas ja/või esitada kaebust või ettepanekut. Samas on teave ka Eesti HK nõukogu poolt kinnitatud  ravijärjekordade maksimumpikkuste kohta.

6. Vältimatut abi vajavatele patsientidele osutab abi erakorralise meditsiini osakond, neid ei panda järjekorda ja abi osutatakse kohe esimesel võimalusel.

7. Ravijärjekorra pidamise reeglite täitmise eest vastutavad haigla juhataja ja kliiniliste struktuuriüksuste juhid.

8. Ravijärjekorda registreerimisel registratuuris või statsionaaris (st kohapeal) täidetakse eelnimetatud määruse § 5 lg 4 punktid:

1. patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood (viimase puudumisel sünniaeg);

2. planeeritav vastuvõtu või hospitaliseerimise aeg;

3. planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos ja operatsiooni, uuringu või protseduuri nimetus);

4. patsiendi kontaktandmed;

5. suunamise olemasolul suunava arsti kontaktandmed;

6. patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;

7. ravijärjekorras muudatuste tegemise kuupäev ja põhjus (ravijärjekorras ette- või      tahapoole  viimine või ravijärjekkorrast väljaarvamine);

8. ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt  kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust;

9. märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.

Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda haiglas (tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas), saab patsient kirjaliku teatise, kus on märgitud tervishoiuteenuse osutamise aeg, teenust osutava struktuuriüksuse (osakonna või kabineti) nimetus, tervishoiutöötaja nimi ja telefoni  number. Kui registreerimine toimub telefoni teel, on kohustus märkida ülaltoodud punktides 1, 2, 4, 6, 7, 8 nõutud andmed. Registraator teatab patsiendile tervishoiuteenuse osutamise aja, tervishoiuteenust osutava struktuuri-üksuse tervishoiutöötaja (arsti) nime ja telefoninumbri.

  9. Polikliiniku registratuur peab ravijärjekorda elektrooniliselt haigla infosüsteemis.

10. Paberkandjal peab eraldi järjekorda nina-kõrva-kurguarst adenotoomia ja tonsilektoomia osas.

11. Haigla statsionaarsetes osakondades on ravijärjekorra pidamiseks sisse seatud žurnaalid.

12. Registreerimine toimub esimesele vabale vastuvõtuajale (erandiks on patsiendi oma soov tulla hilisemal ajal või kui patsient on raviarsti poolt tagasi kutsutud hilisemaks ajaks).

13. Oma ravi eest ise tasuvaid patsiente teenindatakse võimalusel väljaspool järjekorda, raviressursi piiratuse korral pannakse patsient ravijärjekorda esimesele vabale ajale.

14. Ravijärjekorras muudatuse tegemisel teavitatakse patsienti ühe tööpäeva jooksul, varasem teave säilitatakse koos märkega, et patsienti on muudatustest teavitatud.

15. Patsientide ravijärjekorda registreerimine polikliinikus toimub esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval ja reedel ajavahemikus  8.00 – 16.00 ja kolmapäeval ajavahemikus 8.00 – 18.00 telefonil 776 6220. Patsientidel on võimalus registreeruda arsti vastuvõtule ka elektrooniliselt SA Jõgeva Haigla koduleheküljel www.jogevahaigla.ee . Perearstidele ja polikliiniku eriarstidele on ravijärjekorda registreerimiseks lisaks täiendav telefoninumber.

16. Patsientide plaanilisele statsionaarsele ravile järjekorda panek toimub osakonna juhatajate telefonidel.

17. Järjekorra pidamist puudutavad andmed esitab haigla kolme tööpäeva jooksul alates vastava nõude saamisest Terviseametile ja Eesti Haigekassale. Üldjuhul esitab haigla iga kuu seitsmendaks kuupäevaks elektroonilise plaanilise ravi järjekorra aruande Eesti Haigekassa Tartu osakonnale.

——————

Ravijärjekorda panemise põhjused kodeeritakse järgmiselt:

Kood 62 – rahalise ressursi piiratus

Kood 63 – teenuse osutaja võimsuse puudumine

Kood 64 – patsiendipoolne põhjus

Kood 65 – teenuse osutamisega seotud põhjus

Kood 66 – muu põhjus

Kood märgitakse vaid juhul, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust.

Kinnitan: 13.05.2014 kk nr 1.1-3/0026-t

Peep Põdder
juhataja

13.05.2014