Päevakeskus

SA Jõgeva Haigla Päevakeskus

Aadress: Piiri 2, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48303

Telefon: 7766230, 51921248 (juhataja)

E-posti aadress: kadi.kukk@jogevahaigla.ee

Kodulehe aadress: https://jogevahaigla.ee/paevakeskus/

Päevakeskus on avatud tööpäevadel kell 9.00 – 17.00

Päevakeskuses on tööl tegevusjuhendajad Laile Sukk, Aivar Pint, Merle Tennov ning juhataja Kadi Kukk.

Päevakeskuse asukoht ja ruumid

Meie päevakeskuse ruumid asuvad Jõgeva Haigla keldrikorrusel. Haigla riidehoiu juurest läheb trepp alla, mis juhatab otse päevakeskuse ukseni. Meie juurde pääseb ka ratastooliga. Päevakeskuses on lisaks olmeruumidele ka spordituba, arvutiruum, põhitegevuste ruum koos televiisoriga, puhketuba, kus saab vajadusel üksi olla. Meil on pesu pesemise ja kuivatamise ning duši kasutamise võimalus.

SA Jõgeva Haigla Päevakeskuse poolt pakutav teenus, sihtgrupp ja selle eesmärk

SA Jõgeva Haigla Päevakeskus osutab erihoolekandeteenust- igapäevaelu toetamise teenust, mis on mõeldud kodus elavale psüühikahäirega täisealisele, kes vajab toetust ja abi igapäevaeluga seotud tegevustes. Teenust osutame psüühikahäire ja intellektipuudega klientidele.

Teenuse eesmärk on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.

Pakume oma klientidele võimalust elukoha lähedal teha töö- ja igapäevaelu toetavaid tegevusi, õppida igapäevaeluks vajaminevaid oskusi, sisustada enda vaba aega huvipakkuvate tegevustega, luua ja säilitada sotsiaalseid suhteid. Samuti toetame oma kliente sotsiaalsete probleemide lahendamisel, tööoskuste arendamisel, vaimse ja füüsilise tervise eest hoolitsemisel, suhtlemisel ametiasutustega ja palju muud klientide individuaalsetest vajadustest lähtuvalt. Meil tegutsevad kunsti-, näite- , toiduvalmistamise- ja vestlusringid. Teeme lähtuvalt klientide vajadustest koostööd nii nende lähedaste ja pereliikmetega, kohalike omavalitsuste kui ka teiste ametiasutustega.

Erihoolekandeteenuse taotlemine

Erihoolekandeteenuse saamiseks tuleb esitada taotlus Sotsiaalkindlustusametile. Sotsiaalkindlustusameti teenuste konsultant hindab, millises eluvaldkonnas vajab inimene kõrvalabi ja/või toetust, ning otsustab, kas sobivaks abimeetmeks on erihoolekandeteenus. Teenuse taotlusest otsuse tegemiseni võib minna kuni 40 tööpäeva. Teenuse vajaduse puhul abistab teenuste konsultant sobiva teenuseosutaja valikul ja vaba teenuskoha olemasolul suunab inimese teenusele. Kui soovitud teenuseosutaja juures ei ole vaba kohta, siis võetakse inimene järjekorda.

Teenuste saamiseks on vaja inimesel või tema eestkostjal esitada esmalt erihoolekandeteenuse taotlus, mille saab täita ja saata

  • riigiportaalis www.eesti.ee
  • klienditeeninduses (klienditeeninduste kontaktandmed) või teenuste konsultandi juures (aeg vajalik eelnevalt kokku leppida)
  • e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee
  • posti teel aadressile Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn

Igale erihoolekandeteenuse kasutajale koostatakse teenusel tegevusplaan, kuhu pannakse koostöös inimesega ja/või tema eestkostjaga kirja tema jaoks olulised teenuse eesmärgid ning soovid ja tegevused nende eesmärkide saavutamiseks.

Sotsiaalkindlustusamet teeb erihoolekandeteenuse osutamise otsuse ja suunamisotsuse, kui:

  • inimene on õigustatud erihoolekandeteenusele
  • riigieelarves on olemas raha teenuse osutamiseks
  • teenuse osutajal, kelle juurde inimene soovib minna, on vaba teenuskoht

Täpsem info on Sotsiaaalkindlustusameti kodulehel: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekanne