Haiglast

Haiglast

Sihtasutus Jõgeva Haigla on asutatud Jõgeva Maavalitsuse poolt 12. detsember 2002. Sihtasutus alustas tegevust 1. aprillist 2003 riigi omanduses oleva ettevõtte Jõgeva Haigla järglasena.

Sihtasutus Jõgeva Haigla on tervishoiuasutus, kus osutatakse ambulatoorseid ja statsionaarseid tervishoiuteenuseid valdavalt Jõgeva maakonna elanikele.

Raviteenuse laepingud on sõlmitud Eesti Haigekassaga ja Terviseametiga.

Sihtasutuse eesmärk on oma vara valitsemise ja kasutamise kaudu kõrgtasemeliste tervishoiu-, sotsiaal- ja rehabilitatsiooniteenuste ning nendega seotud muude teenuste osutamine Eesti Vabariigi kodanikele ja teistele Eesti Vabariigis viibivatele isikutele seadustes ja lepingutes ettenähtud tingimustes ja ulatuses.

Oma eesmärgi saavutamiseks sihtasutus:

 • osutab ambulatoorset ja statsionaarset eriarstiabi, hooldusravi, rehabilitatsiooniteenust, kiirabi ning sellega seonduvaid teisi tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid;
 • osutab oma eesmärgiga kooskõlas olevaid muid teenuseid vastavalt sõlmitud lepingutele;
 • tagab teenuste osutamise kõrge kvaliteedi, teostab vajadusel ekspertiise;
 • aprobeerib uusi ravimeid ja meditsiiniseadmeid;
 • osaleb arstiteaduslikes rakenduslikes uurimisprogrammides;
 • teeb koostööd tervishoiu-, sotsiaal- ja rehabilitatsioonialal tegutsevate teiste institutsioonidega Eestis, tervishoiu- ja sotsiaaltöötajate kutseliitudega ning teiste vabatahtlike ühendustega ja samas valdkonnas tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonidega;
 • tagab teenuste osutamiseks vajalike tervisekatseliste, töötervishoiu- ja tööohutusalaste nõuete täitmise;
 • tagab tegevuseks vajaliku materiaal-tehnilise baasi ning infrastruktuuri töö ja arengu;
 • peab raamatupidamise, statistilist ja õigusaktidega kehtestatud muud arvestust;
 • on delikaatsete isikuandmete vastutav ja volitatud töötleja;
 • täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seadusega või on vajalikud sihtasutuse eesmärgi saavutamiseks.