E-TERVIS

Eesti E-tervise Sihtasutus on loodud Sotsiaalministeeriumi ja tervishoiuteenust osutavate asutuste ja nende ühenduste poolt.

Eesti E-tervise SA strateegilised suunad määrab kindlaks SA nõukogu, kuhu kuuluvad asutajate esindajad.

Sihtasutus lahendab tervishoiusüsteemi ühiseid probleeme (integratsioon, standardimine) ning vähendab sellega tervishoiu süsteemi kui terviku kulutusi IT-le ja raviasutuste vahelise koostöö organiseerimisele.

Püstitatud eesmärkide saavutamiseks tervishoiu süsteemis Eesti E-tervise SA:

  • Arendab ja haldab üleriigilisi e-tervise projekte, nagu Digitaalne terviselugu, Digiregistratuur, Digipildid, Digiretsept ning muid tervishoiuga seotud elektroonseid teenuseid;
  • Tegeleb tervisevaldkonna standardite ja klassifikaatorite arenduse ning haldusega;
  • Tegeleb üleriigiliste ravijuhiste arendamise koordineerimisega, aktualiseerimise ja publitseerimisega;
  • Publitseerib ja aktualiseerib avalikult kõik kohustuslikud tervise valdkonna standardid, klassifikaatorid ja ravijuhised ja muud infosüsteemide tööks vajalikud tsentraalselt hallatavad dokumendid;
  • Teeb koostööd teiste tervishoiuteenuste osutajatega, erialaühendustega ning muude tervishoiuga tegelevate institutsioonidega;
  • Koordineerib ja arendab Eesti Vabariigi tervishoiuteenuse osutajate infosüsteemide ühtlustamist;
  • Arendab ja haldab üleriigilisi terviseregistreid ning vajadusel muid registreid;
  • Loob oma tegevuseks ja eesmärgi saavutamiseks vajaliku materiaal‑tehnilise baasi ja infrastruktuuri, tagab selle töö ja arengu;
  • Täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seadusega või on vajalikud sihtasutuse eesmärgi saavutamiseks.

E-tervise Sihtasutuse kodulehekülje leitate siit