Kaebuste lahendamise kord

1. Kaebus on rahulolematuse väljendus, mis puudutab teenuse standardit, töötajate poolseid tegevusi või tegevuste puudumist.

2. Kaebusi võib väljendada suuliselt, kirjalikult, telefoni teel, kolmanda osapoole kaudu(sugulane, med. töötaja).

3. Iga kaebuse kohta täidetakse kaebaja, vanemõe või osakonnajuhataja poolt teade (vt. juurdelisatud vorm), milles on märgitud sündmuse toimumise aeg, koht, osalised, probleemi olemus.

4. Teated kaebuste kohta tuleb samal või kaebusele järgneval tööpäeval esitada kaebuste juhile. Kaebuste juhiks SA Jõgeva Haiglas on juhataja.

5. Esitatud kaebused registreeritakse kaebuste registreerimise elektroonilisse andmebaasi, mida haldab juhiabi.

6. Kui esitatud kaebus ei puuduta Jõgeva Haiglat, adresseeritakse kaebus edasi.

7. Jõgeva Haiglat puudutavate kaebuste lahendamiseks kutsutakse kokku kaebuste lahendamise komisjon, kuhu kuuluvad juhataja, õendusjuht, kaebuses näidatud osakonna juhataja ja vanemõde.

Kui kaebus puudutab kedagi komisjoni liikmetest valitakse talle asendaja.

8. Vastus kaebajale tuleb saata kirjalikult kümne päeva jooksul. Kirja koopia säilitatakse.

9. Kui lõplikku vastust ei ole võimalik anda kümne päeva jooksul, tuleb selleks tähtajaks anda kaebuse esitanud isikule esialgne kirjalik vastus ning lõplik vastus ühe kuu jooksul.

10. Komisjon teeb ettepanekuid analoogsete kaebuste vältimiseks administratsioonile.

Teade kaebuse kohta

Kaebuse esitaja nimi…………………………………………………………………………

Aadress………………………………………………………………………………………

Telefon………………………………………………………………………………………

Patsient /klient/sugulane /tuttav /meditsiinitöötaja (tõmba õigele vastusele joon alla)

Patsiendi/ kliendi nimi (täida siis, kui Sa pole ise patsient / klient ……………………………

Patsiendi/ kliendi aadress………………………………………………………………………

Patsiendi/ kliendi telefon…………………………………………………………………

Patsient/ klient on/oli haiglaravil/ambulatoorsel ravil/rehabilitatsiooni teenusel (tõmba õigele vastusele joon alla)

Probleemi kirjeldus:

Kuupäev: